Tutaj jesteś › Strona głównaRegulamin portalu

Regulamin portalu

Regulamin serwisu

 • §1 Postanowienia ogólne.
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania serwisu That! znajdującego się pod adresem That.pl, w tym zasady świadczenia usług przez Serwis drogą elektroniczną.
 • 2. Regulamin powstał na zasadach, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, zasadą prowadzenia polityki prywatności oraz Regulaminem poszczególnych sektorów Serwisu. Użytkownik dokonując rejestracji oraz korzystający z Serwisu, automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.
 • 4. Materiały zamieszczone na serwisie przez Użytkowników nie są weryfikowane przez Administratora. Serwis oferuje Użytkownikom pośrednictwo w świadczeniu usług polegającej na wymianie na łamach serwisu zdjęć znajdujących się w Internecie. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie.
 • 5. Układ graficzny, nazwa Serwisu oraz zamieszczone na Serwisie That.pl koncepcje Usługi, stanowią wyłączną własność That Media, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Przedmioty tej własności nie mogą być powielane jakąkolwiek techniką, przesyłane, rozpowszechniane, modyfikowane, przechowywane, ani w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody That Media, poza pojedynczą kopią w pamięci nietrwałej komputera należącego do Użytkownika odwiedzającego Usługę That.pl oraz pojedynczą kopią w pamięci "cache" na dysku twardym komputera Użytkownika.
 • §2 Definicje.
 • 1. That.pl - serwis społecznościowy, umożliwiający drogą elektroniczną wymianę zdjęć zamieszczonych w Globalnej sieci zwanej dalej Internetem, właścicielem serwisu jest That Media (That.com.pl).
 • 2. Administrator/Usługodawca – osoba zajmujący się zarządzaniem oraz sprawnym działaniem Serwisu, prowadzony jest On przez That Media (That.com.pl) oraz przez inne osoby fizyczne, które zostały upoważnione przez właściciela.
 • 3. Użytkownik - oznacza każdą osobę (fizyczną lub prawną), która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 • 4. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który w momencie rejestracji ma swój unikalny Login oraz Hasło.
 • 5. Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, zabezpieczonych hasłem dostępu do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane w Serwisie. W Profilu agregowane są informacje o wszystkich materiałach zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie. Treści zgromadzone w Profilu udostępniane są pozostałym Użytkownikom.
 • 6. Baza profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.
 • 7. Materiały/Treści - obrazy (pliki JPG i GIF) oraz inne treści (np. pliki dźwiękowe, filmy), wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, edukacyjnym itp.), komentarze przekazane Serwisowi przez Użytkowników w celu ich publikacji w Serwisie.
 • 8. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji.
 • 9. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.
 • 10. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu.
 • §3 Informacje podstawowe oraz wymagania techniczne.
 • 1. Serwis That.pl prowadzony jest przez That Media.
 • 2. Zakres usług oferowanych przez Serwisu obejmuję przechowywanie treści oraz materiałów zamieszczonych przez Użytkowników za pośrednictwem Konta.
 • 3. Uczestnictwo i korzystanie z Serwisu That! jest wolne od odpłat.
 • 4. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie w ramach korzystania z Usługi.
 • 5. Profil Użytkownika podlega ochronie prawej na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. tekst jedn. Dz.U. 101, 926 z 2002 r. Użytkownikowi przysługuje prawo do aktualizacji, wglądu czy poprawienia danych podanych przy rejestracji, które są przetwarzane w ramach uczestnictwa w Usłudze. Użytkownikowi przysługuję także prawo usunięcia danych osobowych oraz możliwość zażądania zaniechania przetwarzania przez Serwis informacji poprzez wyrejestrowanie się z bazy profili.
 • 6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest rejestracja, którą Użytkownik dokonuje na odpowiednio przygotowanej i udostępnionej stronie Serwisu, przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zaakceptowania regulaminu oraz naciśnięciu odpowiedniego klawisza.
 • 7. Do Optymalnego korzystania oraz rejestracji w Usłudze wymaga się posiadania:
  • 7.1 urządzenia elektronicznego zwanego dalej komputerem z dostępem do Internetu,
  • 7.2 przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 7.0 lub kompatybilniejszej, z włączoną opcją „cookies” oraz z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi (np. Java Scriptu),
  • 7.3 aktywnej skrzynki poczty elektronicznej zwanej dalej skrzynką e-mail,
  • 7.4 ekranu o rozdzielczości przynajmniej 800x600,
 • §4 Rejestracja oraz Konto Użytkownika.
 • 1. Użytkownik dokonując rejestracji zawiera z Serwisem That.pl Umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która obowiązuję od momentu przesłania formularza rejestracyjnego do Serwisu. Status umowy oraz postanowienia wyznacza niniejszy Regulamin. Użytkownik w ramach korzystania z Usługi zezwala na otrzymywanie informacji handlowych, referencyjnych oraz wiadomości w formie Newsletter’a, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 • 2. Na poprawne zarejestrowanie składa się:
  • 2.1 potwierdzenie woli uczestnictwa w Usłudze,
  • 2.2 potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Zasadami Panującymi na Serwisie i Polityką Prywatności oraz na potwierdzeniu akceptacji wszelkich postanowień w wyżej wymienionych podmiotach,
  • 2.3 podanie Loginu, który stanie się niepowtarzalną Nazwą Użytkownika (http://www.That.pl/profil/Login) oraz Adresu E-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,
  • 2.4 podanie Hasła do Konta Użytkownika, które będzie wymagane za każdym razem podczas logowania się do Usługi,
  • 2.5 naciśnięciu odpowiedniego klawisza, gdy wyżej wymienione podpunkty będą spełnione,
 • 3. Użytkownik zobligowany jest do podania poprawnych danych osobowych wypełniając formularz rejestracyjny. W Usłudze przetwarzane są takie dane jak imię, wiek, kraj czy płeć.
 • 4. W przypadku podania przez Użytkownika niepoprawnych, wprowadzających w błąd oraz naruszających prawa osób trzecich danych osobowych, Administratorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji Konta Użytkownika, a w przypadku ustalenia, że dane podane przez Użytkownika naruszają wyżej wymienione zasady, po dokonaniu rejestracji – przysługuje mu prawo do zablokowania danego Konta oraz wyrejestrowania z Usługi. O fakcie odmowy dokonania rejestracji czy też wyrejestrowania Konta, Użytkownik będzie powiadamiany przez Administratora drogą elektroniczną na podany E-mail podczas rejestracji.
 • 5. Użytkownik w każdym momencie uczestnictwa w Usłudze posiada prawo do edycji swoich danych osobowych, jest także zobowiązany do aktualizacji swoich danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie po dokonaniu rejestracji.
 • 6. Podczas rejestracji Użytkownik przesyła Administratorowi formularz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Usłudze, takową czynność traktuje się jako zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Usługi. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do aktywacji Konta, które polega na potwierdzenie w wiadomości elektronicznej autentyczności Konta poprzez naciśniecie na link (odnośnik) zawarty w treści wiadomości elektronicznej, taka czynność jest dobrowolna, jednakże gdy nie zostanie spełniona Usługa świadczona przez Serwis może być ograniczona.
 • 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Hasła do Konta w Serwisie That.pl oraz nieudostępniania go innym osobom.
 • 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie wyboru Nazwy Użytkownika (Loginu) oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za potencjalne naruszenia praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za ujawnienie oraz rozpowszechnienie przez właściciela Konta swojego Hasła.
 • 9. Konto użytkownika może zostać wyrejestrowane z bazy profili:
  • 9.1 na wniosek Użytkownika - poprzez wypełnienie przez właściciela Konta formularza zgłoszenia usunięcia Konta udostępnionego na odpowiedniej podstronie Serwisu lub w jakikolwiek inny sposób,
  • 9.2 bez wcześniejszego uprzedniego powiadomienia Użytkownika, bez jego zgody bądź wiedzy – w przypadku stwierdzenia naruszenia Zasad Niniejszego Regulaminu, Prawa Rzeczpospolitej Polskiej czy w ramach przebudowy lub likwidacji Serwisu.
 • 10. Dane osobowe, mimo żądania ich usunięcia z Usługi, mogą zostać przez Usługodawcę zachowane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad jakie określa Regulamin.
 • 11. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 • 12. Ilość Kont, które może posiadać Użytkownik w Usłudze nie jest ograniczone w żaden sposób, niemniej jednak, gdy Użytkownik będzie starał wykorzystywać swoje Konta w Usłudze w celu sztucznego generowania statystyk lub w innych celach naruszających zasady użytkowania, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, Jego zablokowania bądź usunięcia lub modyfikacji materiałów, treści zamieszonych przez Konto.
 • 13. Po zalogowaniu się do Usługi automatycznie odbędzie się zapamiętanie Konta co skutkuje niewylogowaniem go z bazy danych. Użytkownik, który nie chce zostać zapamiętany w bazie przy każdym zakończeniu sesji korzystania z Usługi powinien nacisnąć odpowiednią ikonkę oznaczoną "Wyloguj".
 • §5 Zasady zamieszczania i przechowywania materiałów.
 • 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zamieszczenia materiału graficznego zwanego dalej obrazem lub zdjęciem, materiału filmowego, treści w postaci komentarzy.
 • 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z licencją związaną z Prawem autorskim materiału, który zamierza zamieścić na łamach Serwisu.
 • 3. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkowników materiałów i treści, które :
  • 3.1 mają bezprawny charakter, są niezgodne z obowiązującym prawem Rzeczpospolitej Polskiej,
  • 3.2 mają charakter pornograficzny, erotyczny lub matrymonialny,
  • 3.3 propagują formy przemocy, poniżania poszczególnych osób lub grupy osób,
  • 3.4 naruszają dobre obyczaje, zasady obyczajowości i zasady współżycia społecznego,
  • 3.5 mają charakter rasistowski, wyśmiewający i poniżający rasy ludzkie, mniejszości etniczne, religijne,
  • 3.6 stanowią jakąkolwiek pomoc w łamaniu obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej,
  • 3.7 stanowią jedynie reklamę produktów lub usług,
  • 3.8 wykorzystują Serwis do prowadzenia działalności komercyjnej lub reklamowej,
  • 3.9 zawierają wirusy, kod komputerowy, pliki lub programy stworzone, aby utrudniać, niszczyć lub ograniczać w jakikolwiek sposób funkcjonowanie komputera oraz Serwisu.
 • 4. Postanowienia § 5 ust. 3 dotyczą zarówno zamieszczanych materiałów graficznych czy filmowych, jak i umieszczanych pod materiałami komentarzy.
 • 5. Zabrania się podszywania oraz podawania się za inne osoby, w szczególności innych użytkowników, Administratora czy innych członków Obsługi.
 • 6. Zabrania się zamieszczania linków referencyjnych w materiałach oraz komentarzach, które zamieszczane są pod materiałami przesłanymi przez Użytkowników. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale także propagowanie linków posiadających treści o charakterze niekomercyjnym, przy czym zabrania się wysyłanie linki do serwisów internetowych dzięki, którym osoba wysyłająca wiadomość czerpie korzyści.
 • 7. Zabrania się wyłudzania od Użytkowników jakiejkolwiek dóbr, dzięki którym jak w przypadku Postanowienia § 5 ust. 6 Użytkownik może czerpać korzyść.
 • 8. Użytkownik w ramach Usługi nie jest uprawniony do zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz ich wizerunków bez wyraźne wcześniejszej udzielonego zezwolenia.
 • 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za zamieszczone materiały wraz z kosztami wynikającymi z przekroczenia jego uprawnień.
 • 10. W przypadku, gdy Usługodawca zostanie obciążony kosztami wynikającymi z przekroczenia uprawnień Użytkownika, zapłaty grzywny bądź kary w związku z roszeniami osób trzecich, Użytkownik zobligowany jest do natychmiastowego zwrócenia równowartości tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik jest również zobowiązany do pokrycia wszelkich strat materialnych poniesionych przez Usługodawcę dalej zwanych właścicielami serwisu w związku z ujawnieniem, przetworzeniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, ale także w przypadku zablokowania domeny lub do naprawienia szkód fizycznych.
 • 11. Umieszczenie przez Użytkownika materiału lub treści pochodnej równa się:
  • 11.1 z posiadaniem prawa autorskiego do replikacji lub zwielokrotnienia materiału,
  • 11.2 ze zgodą na publicznie nieodpłatne, na czas nieokreślony zamieszczenie materiału na Serwisie,
 • 12. Użytkownik, który umieści w Serwisie treść/materiał chroniony prawem autorskim lub pokrewnym ponosi pełną odpowiedzialność karną oraz cywilną za ewentualne związane z tym naruszenia praw osób trzecich.
 • 13. Umieszczenie materiału lub treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje w chwili przesłania go przez Użytkownika drogą elektroniczną do Usługodawcy przez użycie odpowiedniego formularza umieszczonego na odpowiednio przygotowanej stronie Serwisu.
 • 14. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usługi związanej z umieszczeniem w Serwisie materiałów, ich edycji czy usunięcia, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania, skopiowania czy też przywrócenia materiału w przypadku wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień zasad Regulaminu.
 • 15. Kopie, które zostaną wykonane zgodnie z §5 ust. 14 będą wykorzystywane w celach dążących do wyjaśnienia zaistniałego nadużycia lub w celach dowodowych. Administrator gwarantuje dokonanie zniszczenia kopii, bez nieuzasadnionej zwłoki, gdy materiały uprzednio zgromadzone przestaną być przydatne w celach wyjaśniających nadużycie lub w celach dowodowo-roszczeniowych.
 • 16. Użytkownik biorąc udział w Usłudze wyraża zgodę na publikację jego materiałów na serwisach pochodnych przez innych Użytkowników za pośrednictwem opcji "Facebook Share" figurującej w Serwisie That.pl pod nazwą "Lubię to!".
 • §6 Zawieszenie Użytkownika, wyrejestrowanie z bazy profili.
 • 1. Administrator Serwisu ma prawo do zaniechania współpracy z Użytkownikiem, zerwania Umowy dotyczącej usług prowadzanych drogą elektroniczną oraz zamknięcia Konta Użytkownika wraz z usunięciem wszelkich materiałów oraz treści umieszczonych w Serwisie, a także do zablokowania podmiotowi dostępu do Serwisu. Do zaniechania współpracy z Użytkownikiem, zerwaniem Umowy tyczącej się usług drogą elektroniczną może dojść, gdy Administrator uzna poczynania Użytkownika za niezgodną z Regulaminem lub obowiązującym prawem. Zerwanie umowy z Użytkownikiem może nastąpić także bez podawania przyczyn.
 • 2. Administrator zapewnia możliwość wyrejestrowanie z bazy profili Konta założonego przez Użytkownika w Serwisie - poprzez wypełnienie przez właściciela Konta formularza zgłoszenia usunięcia Konta udostępnionego na odpowiednio przygotowanej podstronie Serwisu lub w jakikolwiek inny sposób drogą e-mail.
 • 3. Po wyrejestrowani z bazy profili Administrator jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania Nazwy Użytkownika (Loginu) należącego wcześniej do Użytkownika, który zamknął Konto lub któremu zostało ono zamknięte.
 • 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy i blokowania uczestnictwa w Usłudze w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia Regulaminu, Zasad panujących na Serwisie, czy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
  • 4.1 Nagminne łamanie Regulaminu może doprowadzić do stałego zablokowania dostępu do Usługi, usunięcia Konta Użytkownika, a w skrajnym przypadku zgłoszenia sprawy do organów ścigania.
 • §7 Korzystanie z treści oraz Kontrola zamieszczonych materiałów.
 • 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści oraz materiałów zamieszczonych na łamach Serwisu jedynie na własny użytek, w celach nie mających charakteru bezpośrednio komercyjnego. Podczas, gdy treść czy materiał objęty jest podmiotem prawa autorskiego oraz prawem pochodnym Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z zamieszczonych treści oraz materiałów jedynie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 • 2. Korzystanie z treści oraz materiałów zamieszczonych na Serwisie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • 3. Administratorowi przysługuje prawo do monitorowania zamieszczonych treści, materiałów graficznych oraz filmowych, w celu wyeliminowania w Usłudze tych, które naruszają zasady niniejszego Regulaminu.
 • 4. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że zamieszczona treść lub materiał naruszają Zasady Użytkowania oraz Regulamin Serwisu, Administratorowi przysługuje prawo do ich modyfikacji bądź usunięcia.
 • 5. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne w ramach zamieszczonej przez Niego treści lub materiału.
 • §8 Odpowiedzialność Administratora.
 • 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 1.1 rzetelność i zgodność podanych przez Użytkownika danych osobowych podczas rejestracji oraz użytkowania Serwisu,
  • 1.2 działania Użytkowników sprzeczne z prawem Rzeczpospolitej Polskiej lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • 1.3 naruszenia dokonywane przez Użytkowników związane z pogwałceniem praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Usługi,
  • 1.5 nieodpowiednie lub niewłaściwe wywiązywanie się z postanowień zawartej umowy pomiędzy Użytkownikami, a Serwisem, w tym także wszelakie skutki prawne bądź karne z tym związane,
  • 1.6 chwilową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu lub Jego wadliwe działanie spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami przez Administratora niezawinionymi. O przerwach technicznych Użytkownicy będą powiadamiani specjalnymi komunikatami.
  • 1.7 wykorzystanie przez Użytkowników materiałów oraz treści zamieszczonych w ramach Usługi,
  • 1.8 działanie sieci internetowej, która jest Użytkownikowi udostępniona przez dostawców usług internetowych za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta z Usługi,
  • 1.9 Wadliwe działanie serwisu spowodowane działalnością Użytkowników lub osób trzecich,
  • 1.10 wypłacalności oraz niewypłacalność Użytkownika w chwili poniesienia kosztów związanych z nadużyciami,
 • 2. Administrator niejednokrotnie nie ma możliwości weryfikacji działań, które zostały podjęte przez Użytkowników, w tym dokonania oceny, czy działanie to nie narusza praw autorskich czy też praw osób trzecich. Za skutki naruszeń odpowiadają jedynie Użytkownicy, którzy się ich dopuścili.
 • 3. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu Administrator stara się dbać o odpowiedni poziom dydaktyczno-merytoryczny Serwisu, w tym umieszczaniu na Nim reklam, treści bądź materiałów.
 • 4. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 27.07.2002 r. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwaną dalej: „u.s.u.d.e.” Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane na Serwisie.
 • 5. Administrator nie ma obowiązku monitorowania sieci, co więcej nie ma też obowiązku podejmowania kroków w celu wdrożenia oprogramowania monitorującego. Jedyną sytuacją prowadząca do odpowiedzialności Usługodawcy jest istnienie po jego stronie stanu wiedzy o fakcie naruszenia, czy też bezprawnym charakterze naruszenia.
 • §9 Reklamacja.
 • 1. Każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi Usługi przysługuje prawo do składania reklamacji w związku z działaniami jakie zostały podjęte przez Administratora Serwisu bądź jakości świadczonych w ramach Serwisu usług.
 • 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej zwanej dalej poczną e-mail na adres: kontakt@that.pl .
 • 3. Administrator rozpatruje reklamacja w Użytkownika w możliwie jak najkrótszym czasie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 • 4. W przypadku, gdy w stosunku do reklamacji będą wymagane dodatkowe wyjaśnienia od Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rozpatrywania reklamacji nawet do 30 dni roboczych.
 • §10 Rozwiązywanie Umów dotyczących świadczeń drogą elektroniczną.
 • 1. Umowa jaka została zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w każdej chwili może ulec modyfikacji lub zostać rozwiązana.
 • 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z Serwisem poprzez zgłoszenie chęci zaprzestania uczestnictwa w Usłudze, następuje to w drodze przesłania wiadomości e-mail na adres: kontakt@that.pl bądź poprzez wypełnienia formularza usunięcia Konta dostępnego na odpowiednio przygotowanej stronie Serwisu.
 • 3. Administrator posiada prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez powiadomienia Użytkownika, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się uczestnika Usługi.
 • 4. Umowa wygasa w momencie dostarczenia Administratorowi oświadczenia chęci zaprzestania korzystania z Usług w postaci wiadomości e-mail na podany adres e-mail kontakt@that.pl bądź poprzez formularz usunięcia Konta.
 • 5. Wygaśnięcie Umowy, która została zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawca skutkuje wyrejestrowaniem z bazy profili, zablokowaniem Konta oraz likwidacją wszelkich treści lub materiałów zamieszczonych przez dane Konto Użytkownika z Usługi. Niejednokrotnie może się zdarzyć, że Administrator wyrazi chęć zachowania danych materiałów, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą wiadomości e-mail.
 • 6. Podczas, gdy Administrator uzna materiały za przydane może zaniechać procedury ich kasacji, niemniej jednak w przypadku szczególnej woli usunięcia materiałów Użytkownikowi przysługuje prawo możliwości złożenia oświadczenie dotyczące usunięcia materiałów oraz całkowitym wyrejestrowaniu informacji z bazy danych na adres kontakt@that.pl. Takie oświadczenie zostanie rozpatrzone w czasie niedłuższym niż 7 dni roboczych, a o decyzji podmiot zostanie powiadomiony drogą wiadomości e-mail.
 • §11 Postanowienia końcowe oraz zmiany w Regulaminie.
 • 1. Wszelkie uwagi, pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu That.pl bądź w celu współpracy prosimy kierować na adres: kontakt@that.pl.
 • 2. Wszelkie informacje o naruszeniach praw autorskich bądź praw pokrewnych w materiale, w komentarzach zawartych poniżej materiału zwanych dalej treścią prosi się kierować na adres: kontakt@that.pl.
 • 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na łamach Usługi.
 • 4. Regulamin w każdej chwili istnienia Usługi może ulec zmianie o czym Użytkownicy będą powiadamiani poprzez specjalne komunikaty wysyłane drogą prywatnych wiadomości na tle Serwisu bądź poprzez wskazanie ostatniej daty jego modyfikacji, która jest zamieszczona poniżej niniejszego Regulaminu.
 • 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do niezaakceptowania nowej, zmodyfikowanej wersji Regulaminu. Dzieję się to przez wysłanie przez Użytkownika oświadczenia nieakceptowania nowego Regulaminu w formie wiadomości poczty elektronicznej na adres: kontakt@that.pl, prawo do odmowy zaakceptowania Regulaminu przysługuje Użytkownikowi 10 dni od momentu ostatniej modyfikacji Regulaminu. W przypadku, gdy Usługodawca nie otrzyma oświadczenia od Użytkowników w przeciągu 10 dni od ostatniej modyfikacji sprawę zmiany Regulaminu traktuje się jako zaakceptowanie jego treści przez Użytkowników.
 • 6. Niezaakceptowanie zmodyfikowanej wersji Regulaminu taktuje się jak rozwiązanie Usług prowadzonych przez Serwis i skutkuje jak w przypadku §10 ust. 5 wyrejestrowaniem z bazy profili, zablokowaniem Konta oraz likwidacją wszelkich treści lub materiałów zamieszczonych przez dane Konto Użytkownika z Usługi.
 • 7. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym www.that.pl/strona/regulamin.
 • 8. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 • 9. W przypadku zmiany bądź unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z paragrafów lub postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia oraz wnioski pozostają w mocy i wiążą stronę jako całość. Orzeczenie sądu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania Regulaminu, jednakże gdy sąd orzeknie prawomocne unieważnienie całego Regulaminu Usługa zostanie zawieszona na okres utworzenia nowego, poprawnego Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja tej strony ponad 8 lata temu

w tej chwili w serwisie przebywa 6 osób online

Popularny tydzień